فقط خدا می داند منتظر چه هستیم

حتی یک علی هم دوست دارد گاهی بنویسد

فقط خدا می داند منتظر چه هستیم

حتی یک علی هم دوست دارد گاهی بنویسد

یک ایرانی شیعه اثنی عشری هستم و به هر دو تا افتخار می کنم.
ویژگی خاص دیگری وجود ندارد وقتتان را تلف نکنید!